Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Φυλής

Ἡ Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Δημοτικοῦ ᾨδείου Φυλῆς ἀπευθύνεται σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά διδαχτοῦν τῇ Βυζαντινῇ Μουσικῇ καί νά μυηθοῦν στήν Ψαλτικῇ Τέχνη καί στό Δημοτικό τραγοῦδι.

Κάθε σπουδαστῆς ἔχει τό μοναδικό προνόμιο τῆς προσωπικῆς διδασκαλίας, ἀφοῦ τά μαθήματα εἶναι ἀτομικά.
 
Μετὰ τὴν πενταετὴ φοίτηση στὴ Σχολή, οἱ ἀπόφοιτοί της, ἀποκτοῦν Πτυχίο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια φοίτησης, ἀποκτοῦν τὸ Δίπλωμα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἄνδρες καί γυναῖκες, κάθε ἡλικίας, μαθητὲς, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, καθὼς ἐπίσης σπουδαστές, φοιτητές, καὶ κληρικοί, μποροῦν νᾷ παρακολουθήσουν τά μαθήματα ἀρκεῖ νᾷ ἔχουν μεράκι καί διάθεση για τή Βυζαντινῇ Μουσικῇ καί τήν Ψαλτικῇ Τέχνη.

Η ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2472530 Δημαρχείου 6 Άνω Λιόσια